Uvod u grafičku tehnologiju

UVOD U GRAFIČKU TEHNOLOGIJU

Nositelj kolegija: doc.dr.sc. Suzana Pasanec Preprotić

Način izvođenja nastave: predavanja (2)
Kolegij: 1.semestar, preddiplomski studij, zimski semestar, izborni kolegij, 3 ECTS

Ciljevi kolegija: osnovni cilj je upoznati studente s osnovama reprodukcijskog lanca grafičke proizvodnje, približiti pojedine segmente grafičke proizvodnje te upoznati sa stručnom terminologijom na hrvatskom jeziku. 
Proces grafičke proizvodnje je složen niz radnih operacija koje se nadovezuju jedna na drugu. U predavanjima će se studenti upoznati s proizvodima grafičke industrije, klasificirati ih prema namjeni i osnovnim radnim operacijama. Nadalje, studenti će se upoznati s osnovnom podjelom grafičke proizvodnje na pripremnu, osnovnu odnosno tisak te završnu, tj. grafičku doradu. Navest će se i objasniti ključni elementi svakog od osnovnih segmenata kao što su obrada teksta i slike, izrada kopirnih predložaka potrebnih pri izradi tiskovnih formi za sve tehnike tiska u pripremnoj grafičkoj proizvodnji, upoznavanje s tehnikama tiska i osnovnim principom strojeva koji se koriste u svakoj od tehnika u sklopu osnovne grafičke proizvodnje. Također, upoznat će se i sa završnom grafičkom proizvodnjom koja se dijeli na završnu proizvodnju u knjigoveštvu, proizvodnju ambalaže i preradu papira. Završna grafička proizvodnja usko je vezana i za upoznavanje materijala koji se koriste u izradi grafičkih proizvoda.
Nakon odslušanog predmeta student će posjedovati ukupnu sliku grafičke proizvodnje, koja će se u njihovom daljnjem školovanju, u sklopu ostalih stručnih kolegija, dodatno pojasniti i produbiti.

Preduvjet za upis kolegija:
ne postoje dodatne kompetencije pored potrebnih za upis na preddiplomski studij na Grafičkom fakultetu.

Preduvjet za polaganje kolegija:
prisutnost na predavanjima (85%)

Očekivani ishodi učenja za kolegij:
 • stručno usmeno i pisano izražavanje na hrvatskom i stranom (engleskom/njemačkom) jeziku,
 • primjena temeljnih i općih znanja pri analizi tehničko-tehnoloških procesa,
 • poznavanje i identificiranje tehnoloških cjelina grafičke proizvodnje,
 • klasifikacija i objašnjenje radnji i procesa unutar tehnoloških cjelina,
 • planiranje slijeda osnovnih procesnih postupaka u grafičkoj tehnologiji,
 • procjena i odabir materijala za određeni proizvodni proces
 • razlikovanje procesa osnovnih tiskarskih tehnika i primjena stručnih znanja u odabiru tehnike s obzirom na završni proizvod
 • vrednovanje karakteristika reprodukcijskih, doradnih i multimedijalnih uređaja,
 • korištenje alata i znanja o tehnološkim procesima u oblikovanju, reprodukciji i distribuciji vizualne poruke.

Literatura:

Obavezna:
 • F. Mesaroš, Grafička enciklopedija,Tehnička knjiga, Zagreb, 1972.                                                                
 • M. Gojo, S. Mahović Poljaček, Osnove tiskovnih formi, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Zagreb, 2013.                   
 • F. Mesaroš, Tipografski priručnik, Grafički obrazovni centar, Zagreb, 1985.
 • S. Bolanča, Glavne tehnike tiska, Acta Graphica, Zagreb, 1997.  
 • J. Solić, Knjigoveštvo 1 - Uvod i uvezi,Grafički srednjoškolski centar,  Zagreb, 1973.                                         
 • D. Babić, Uvod u grafičku tehnologiju, Grafički centar za ispitivanje i projektiranje, Zagreb, 1998.
 • Nastavni materijali na Merlinu, Kolegij: Uvod u grafičku tehnologiju
Dopunska:
 • H.Kipphan, Handbook of Printing Media, Springer, Berlin, 2001.
 • N.Stričević, Suvremena ambalaža (I. dio) - općenito o ambalaži, Zagreb, 1982.
 • N.Stričević, Suvremena ambalaža (II. i III. dio) - ambalažni materijali/ambalažni oblici, Zagreb, 1983.
 • V.Potisak, Grafička dorada - priručnik za grafičare, Zagreb, 1997.
 • E.Kale, Povijest civilizacija, Školska knjiga, Zagreb, 1990.