Ambalaža 1

 

Ambalaža 1.

 

 

Ukupno sati: 4 (2+2)

Nositelj:

Tip kolegija: bazni predmet

Okvirni sadržaj predmeta

Suvremena industrijska proizvodnja kartonske ambalaže u doradnim odjelima ukljčuje izradu alata za štancanje, odabir načina izrade prireza te sustavi oblikovanja gotovih kutija. Osim s nekoliko desetaka različitih strojeva i njihovih operacija, student se upoznaje s tehnologijom i kapacitetima. Greške u proizvodnji i njihovo uočavanje i planiranje postupka da se greške izbjegnu također je jedna od zadaća i ciljeva ovog kolegija.

Što je ambalaža, podjela grafičke ambalaže, osnovna i pomoćna ambalaža. Pakiranje i pakovanje. Razvoj ambalaže od početka civilizacije do danas. Zadaci ambalaže; zaštitni, informacijski, skladišni, transprtni. Bar kod i njegova zadaća. Vrste materijala za izradu grafičke ambalaže. Zbrinjavanje ambalaže i pogodnost pojedinih materijala za reciklažu. Standardi u proizvodnji i standardni oblici ambalaže. Oblici grafičke ambalaže i njihova tehnologičnost. Zahtjevi glede kvalitete materijala. Postojanost (mehanička, kemijska, biološka, optićka), nepropusnost (mehanička), provodljivost (električna i optićka), gustoća (materijala). Svojstva materijala s aspekta proizvodnje ambalaže (natron papir, kromo nadomjestak, pergament papir, krep papir, svileni papir, voštani papir, šrenc papir, kraftlajner, testlajner, sivi karton, celofan). Plastične mase (PE, PP, PVK, PVA, PS, PA, PET), laminati. Prirez kutije, načini izrade kutije (krugorezač, sloter, štanca). Postupci pripreme materijala: impregniranje, oslojavanje, kaširanje. Alati za izradu prireza i materijali od kojih se izrađuju (noževi; gibanje noževa translacijom i rotacijom) strojevi za izradu prireza (krugorezači; vrste kutija i način izrade kutija pomoću krugorezaća i strojeva za isijecanje - tehnologija. sloteri; vrste kutija i način izrade kutija pomoću slotera, pogreške na sloterima i načini ispravljanja istih, štance; podjele štanci, tehnološke operacije na štancama. Kombinacije raznih tipova štanci s aspekta tehnologije i specifičnosti alata. Brušenje alata. Greške u proizvodnji alata). Štancanje jednodijelnim i višedijelnim podesivim i nepodesivim alatima. Materijali za izradu alata i njihova izrada. Tehnologija proizvodnje alata: nosač čeličnih traka od slijepog tiskarskog materijala, nosač čeličnih traka od čeličnih brušenih blokova; nosač čeličnih traka od poliuretana; nosač čeličnih traka od šperploče; brzina izrade alata, kvaliteta alata i njegova tehnologična isplatljivost. Dekupir pile, servohit pile, lasersko paljenje šperploče. Protuploče: kanali izrađeni od traka prešpan kartona, u prešpan kartonu, od pertinaksu, gotovih tvorničkih kanala, od nyloprinta. Izrada kanala rezanjem, glodanjem. Brzina izrade kanala, kvaliteta kanala i njihova tehnologijska isplatljivost. Brzine izrade kutija, kvaliteta izrađenih kutija. Amerikan kutije. Holandez kutije. Greške koje se pojavljuju pri izradi kutija (bilo kojim postupkom) i njihovo otklanjanje, kvaliteta rada. Formiranje kutija lijepljenjem, šivenjem i zaticanjem. Strojevi za lijepljenje. Strojevi za šivenje kutija. Ručno ulaganje i automatski strojevi. Broj žičanih kopči i čvrstoća kutije.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) za svaki pojedini predmet / modul

Student stječe znanja kojima može rukovoditi proizvodnim pogonima, raditi u nabavi, trgovini, industriji koja upotrebljava ambalažu.

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja

predavanja, vježbe u laboratoriju, posjete poduzećima, auditorne vježbe

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

: N. Stričević; Suvremena ambalaža 1 i 2: ŠK, Zagreb, 1982, O. Stobe; Wellpapen Handbuch II/1 i II/2, VDW Verband, Darmstadt, 1972, F. Hesse i H. J. Tenzer; Verpackungsmittel aus Papier, Karton und Pappe, VEB Fachbuchverlag, Leipzig, 1971; F. Hesse i H. J. Tenzer; Grundlagen der Papierferarbeitung, VEB Verlag für Buch, Leipzig, 1963; H. J. Tenzer; Leitfaden der Papierverarbeitungstechnik, , VEB Verlag für Buch, Leipzig, 1989;

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

Internet adrese proizvođača opreme, proizvođača ambalaže, proizvođača materijala, potrošaća ambalaže.

Bodovna vrijednost svakog predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje

Kako smatram ovaj predmet jednim od baznih predmeta za svakog grafičkog inženjera smatram da mu treba dodijeliti 5 ECTS bodova.

Način polaganja ispita

kolokvij, ispit, pismeno i usmeno

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta / modula

seminari tijekom semestra na predavanjima i vježbama