Knjigoveštvo 2

KNJIGOVEŠTVO 2

Nositelj kolegija: doc.dr.sc. Suzana Pasanec Preprotić
Vježbe: Gorana Petković, mag.ing.techn.graph.

Način izvođenja nastave: predavanja + vježbe (2+2)
Kolegij: 1.semestar, diplomski studij, zimski semestar, izborni kolegij, 6 ECTS

Ciljevi kolegija:
Cilj predmeta je da studenti nauče kritički prosuđivati učinkovitost knjigoveške djelatnosti u obrtništvu i procesno orijentiranim funkcionalnim organizacijskim strukturama (male, srednje i velike firme). Studenti trebaju moći razlikovati ručni od nakladničkog uveza, moći raščlaniti i predložiti radnje i procese koji će biti u funkciji usklađivanja proizvodnog trinoma: kvaliteta - vrijeme – novac; što znači kvalitetno uvezati potrebnu količinu knjiga uz tržišno prihvatljivu cijenu i željeni rok isporuke. Studenti će naučiti preporučiti i definirati aktivnosti i djelovanja koja rezultiraju pretvaranjem ulaznih materijala (sirovina, poluproizvoda) u gotov proizvod, ali isto tako će preporučiti sredstava za rad (knjigoveški strojevi, uređaji) i osoblje na kojima se i sa kojima se vrše aktivnosti od skladišta ulaznog materijala do skladišta gotovih knjigoveških proizvoda. Na taj način će studenti doći do spoznaja kako se može ostvariti maksimalni poslovni učinak s najmanjim udjelom rada i sredstva za rad. Očekuje se da će studenti nakon praćenja ovog predmeta moći u realnoj situaciji odabrati pogodan proizvodni proces uvjetovan obilježjima knjigoveškog proizvoda. Student će zastupati ona mišljenja koja će biti u funkciji ekonomične knjigoveške proizvodnje, upravljanja troškovima i konkurentnosti. Očekuje se da će iskustveno učenje (studije slučaja, igre, rad na projektima) značajno doprinijeti sintetiziranju ukupnih znanja iz predmeta koje su studenti slušali na preddiplomskom sveučilišnom studiju grafičke tehnologije (Ručni uvez knjige, Knjigoveštvo, Organizacija grafičke proizvodnje, Automatika i održavanje grafičkih strojeva). Na taj način će studenti izravno razvijati profesionalne kompetencije za rješavanje problema kroz rad na terenskoj nastavi, isključivo u knjigoveškoj djelatnosti. Ovakvim načinom rada studenti će kreativno koristiti postojeća znanja i implementirati poznate dijelove u novu cjelinu. Zbog raznovrsnih aktivnosti (problemski zadatak) na terenskoj nastavi studenti će razvijati socijalne vještine kroz interakciju sa osobljem iz privrede. Također će razvijati samostalnost uvođenjem raznovrsnih aktivnosti u nepredvidivim uvjetima okruženja i to će imati utjecaj na njihovu društvenu i etičku odgovornost.

Preduvjet za upis kolegija:

Studenti bi trebali odslušati Ručni uvez knjige, Knjigoveštvo, Organizaciju grafičke proizvodnje i Automatiku i održavanje grafičkih strojeva. Ulazne kompetencije studenata koje su potrebne za izvođenje ovog predmeta su: Identificirati suvremene uvezne forme i njihove podvrste sa sporednim razlikama; Poznavanje i usklađivanje tehničkih, estetskih i materijalnih načela pri izradi knjige; Identificirati strojeve u knjigovežnici i implementirati iste unutar tehnoloških cjelina; Oblikovati konkretnu tehnološku shemu uveza knjigoveškog proizvoda (klasifikaciji knjiga prema namjeni); Prepoznati ukupne tehnološke resurse koji trebaju biti u funkciji kvalitete završnog proizvoda (papir, ljepilo); Vrednovati tehničko-tehnološki proces određene vrste knjigoveškog proizvoda (blok, katalog, monografija, slikovnica,…) na realnom primjeru; Razlikovati funkcionalne organizacijske strukture s obzirom na broj funkcionalnih jedinica; Interpretirati značenje funkcije proizvodnje uz učešće rada, predmeta rada i sredstva za rad; Protumačiti kako se ostvaruje poslovni učinak; Demonstrirati primarne razlike između pripreme rada i tehnološke pripreme rada; Prepoznati stupanj automatičnosti knjigoveškog stroja; Predložiti optimalan model automatizacije tehnološke cjeline određene vrste uveza; Kritičnost i samokritičnost studenta kako bi se kroz iskustveno učenje razvijale njihove interpersonalne vještine, samostalnost i odgovornost.

Preduvjet za polaganje kolegija:
odrađena predavanja, vježbe i osobni seminarski rad.

Očekivani ishodi učenja za kolegij:

Formuliranje i sistematizacija problema u grafičkoj tehnologiji, te definiranje hijerarhije njihovog rješavanja; Planiranje metodologije istraživanja u rješavanju postavljenih zadataka; Priprema složenih projektnih zadataka izrade grafičkog proizvoda u skladu s resursima; Predlaganje novih i funkcionalnih rješenja grafičkih proizvoda s obzirom na materijale i procese; Valoriziranje elemenata pojedine faze provedbe plana.

Literatura:

Obavezna:
  • P. Čovo, Održivo poduzetništvo, Sveučiliše u Zadru, Zadar, 2007.
  • J. Primožić, Tehnološki priručnik za grafičare, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
  • H. Kipphan, Handbook of Print Media: Print finishing processes, Springer, Berlin, 2001.
  • T. Mikac, D.Blažević, Planiranje i upravljanje proizvodnjom, Tehnočki fakultet - Zavod za industrijsko inženjerstvo i management, Rijeka, 2007.
  • B. Juri, Osnove planiranja i organizacije grafičke proizvodnje, Acta Graphica, Zagreb, 2001.

Dopunska:
  • http://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/files/1359365425-0-tehnolokapripremaproizvodnje_5_6_2012_2013.pdf (24.2.2014.)