Ambalaža i tehnologija

 

Ambalaža i tehnologija

Ukupno sati: 8 (2+2) + (2+2) u modulu ambalaža bazni

                       4 (2+2) u ostalim modulima izborni

Nositelj: 

Tip kolegija:  bazni predmet u modulu ambalaža

                       izborni u ostalim modulima

Okvirni sadržaj predmeta

Podjele ambalaže s aspekta materijala, namjene, upotrebe i kvalitete. Povijest ambalaže i upoznavanje s kolegijem. Staklena ambalaža. Materijali, njihov sastav i svojstva. Izrada stakla. Vrste ambalaže, podjele, upotreba, svojstva, upotrebljivost. Zatvaranje staklene ambalaže, skladištenje, transport, recikaža staklene ambalaže. Tehnologija izrade staklene embalaže puhanjem toplog zraka u velikoserijskoj proizvodnji Drvo, Materijali, njihov sastav i svojstva. Drvena ambalaža. Vrste ambalaže, podjele, upotreba, svojstva, upotrebljivost. Zatvaranje drvene ambalaže, skladištenje, transport. Tehnologija izrade drvene ambalaže od dasaka i pruća. Ručna izrada drvenih bačava. Pakiranje u drvenu ambalažu i priprema drvene ambalaže za pakiranje hrane. Metal, Materijali, njihov sastav i svojstva. Metalna ambalaža. Vrste ambalaže, podjele, upotreba, svojstva, upotrebljivost. Priprema metalne ambalaže za pakiranje hrane. Pakiranje u metalnu ambalažu na linijama. Vrste sprayeva i njihov način rada. Rad raspršivaća na limenkama i bocama bez upotrebe stlačenog plina. Zatvaranje metalne ambalaže, skladištenje, transport. Tehnologija izrade metalne ambalaže vučenjem i varenjem. Plastične folije u postupku pakiranja. Strech folije i termo skupljajuče folije. Plastika, Materijali, njihov sastav i svojstva. Punjenje vreća i zatvaranje. Plastična ambalaža. Vrste ambalaže, podjele, upotreba, svojstva, upotrebljivost. Zatvaranje plastične ambalaže, skladištenje, transport. Tehnologija izrade plastične ambalaže puhanjem i prešanjem. Priprema plastične ambalaže za pakiranje hrane. Pakiranje u plastičnu ambalažu na linijama. Reciklaža plastične ambalaže. Tekstilna ambalaža, Materijali, njihov sastav i svojstva. Tehnologija izrade tekstilne ambalaže. Vrste, podjele, upotreba i svojstva. Pakiranje u tekstilnu ambalažu na linijama. Naknadna upotrebljivost.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) za svaki pojedini predmet / modul

Diplomirani inženjeri grafičke tehnologije zaposleni su u svim proizvodnim pogonima različitih industrija, ponajprije grafičke, prehrambene, kemijske i farmaceutske. Slijedom toga, njihova se uloga u tim pogonima svodi na odabir, kontrolu kvalitete i praćenje izrade ambalaže. Diplomirani grafički inženjer, dakle, surađuje s proizvođačima ambalaže, potrošačima ambalaže (spomenutih industrija), a nerijetko i s potrošačima (trgovinama, transportnim poduzećima i krajnjim kupcima). To od diplomiranog grafičkog inženjera zahtijeva poznavanje ne samo tehnologije proizvodnje grafičke (papirne) ambalaže nego i tehnologije proizvodnje svih ostalih vrsta ambalaža. Kolegij je prvenstveno namijenjen onima čiji je interes upravo potreba za takvim znanjima, ali i svima onima koji se opredjeljuju za rad s ambalažom bez obzira na to o kojoj je proizvodnoj grani (pogon, transport, trgovina, institut) riječ.

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja

predavanja, vježbe u laboratoriju, posjete poduzećima, auditorne vježbe

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

J. F. Hanlon i sur.: Handbook of Package Engineering, CRC Press, Boca Raton - London - New York - Washington, D.C., 1998.; A. L. Brody i sur.: The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, John Wiley & Sons, Inc., New York - Chichester - Weinheim - Brisbane - Singapore - Toronto, 1997.          

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

Internet adrese proizvođača opreme, proizvođača ambalaže, proizvođača materijala, potrošaća ambalaže.

Bodovna vrijednost svakog predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje

u modulu ambalaža temeljni, u ostalim modulima izborni. Kao temeljni kolegij predlaže se slušanje u dva semestra sa satnicom 2+2 u jednom semestru i 2+2 u drugom semestru. Smatram da predmet treba imati 5 ECTS bodova

Način polaganja ispita

izrada seminara i prezentacija u Power Pointu pred kolegama koji su upisali kolegij. Ocjena na temelju razgovora s nastavnicima i kolegama.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta / modula

seminari tijekom semestra na predavanjima i vježbama