Knjigoveštvo 1

KNJIGOVEŠTVO 1

Nositelj kolegija: doc.dr.sc. Suzana Pasanec Preprotić
Vježbe: Gorana Petković, mag.ing.techn.graph.

Način izvođenja nastave: predavanja + vježbe (2+2)
Kolegij: 6.semestar, preddiplomski studij, ljetni semestar, obavezni/izborni kolegij, 5 ECTS

Ciljevi kolegija:
Studenti trebaju razumijeti i moći objasniti tehničko-tehnološki proces uveza knjige prema kriteriju njezinog sadržaj, odnosno namjene. Studenti trebaju moći prepoznati osnovne vrste uveza knjige i klasificirati ih s obzirom na izvedbu uveza knjižnog bloka, trebaju moći opisati i procijeniti prednosti i nedostatke materijala koji imaju izravan utjecaj na kvalitetu završnog proizvoda. Studenti trebaju moći protumačiti  i predložiti radnje i procese unutar tehnoloških cjelina u knjigovežnici. Očekuje se da će studenti nakon praćenja ovog predmeta moći u realnoj situaciji izabrati najbolju moguću opciju tehničko-tehnološkog rješenja uveza knjige, da će zastupati ona mišljenja koja će biti u funkciji materijala i procesnih postupaka. Očekuje se da će suradničko učenje (u malim grupama), u određenom dijelu kolegija, doprinijeti sintetiziranju ukupnih znanja iz predmeta koja su studenti slušali (Kemija u grafičkoj tehnologiji, Tisak 1 i Papir) te Grafički strojevi 2, kojeg slušaju na preddiplomskom sveučilišnom studiju grafičke tehnologije. Na taj način će se studenti osposobiti za primjenu metode analize slučaja koja će im omogućiti stjecanje potrebnih inženjerskih, socijalnih i komunikacijskih vještina. Studenti će na taj način biti u mogućnosti predvidjeti, formulirati i razvijati nova rješenja u knjigoveštvu.

Preduvjet za upis kolegija:

Temeljna, opća i stručna znanja iz tehničko-tehnoloških procesa tiska koja su izravno u funkciji knjigoveške proizvodnje; temeljna i opća znanja o papirima koji imaju veliko učešće u klasifikaciji izvedbe uveza knjižnog bloka; temeljna i opća znanja o drugim knjigoveškim materijalima koji imaju značaj u knjigoveškoj proizvodnji; temeljna i opća znanja iz fizikalne kemije koja pridonose razumijevanju kemijskih procesa kod vrednovanja kvalitete uveza knjige u interakciji papira s ljepilom; temeljna i opća znanja o principima rada knjigoveških strojeva te mogućnost povećanja  rezultata rada njihovom implementacijom (linijska proizvodnja); analiza različitih pristupa knjigoveške proizvodnje s obzirom na nakladu publikacije; kritičnost i samokritičnost studenta kako bi se kroz suradničko učenje razvijale njihove interpersonalne vještine - kako bi studenti bili skloni timskom radu na diplomskom sveučilišnom studiju.

Preduvjet za polaganje kolegija:
odrađena predavanja, odrađene i kolokvirane vježbe.

Očekivani ishodi učenja za kolegij:

Studenti će znati klasificirati knjige prema namjeni; znati predložiti vrstu uvezne jedinice unutar tehnoloških cjelina s obzirom na nakladu i formu uveza knjige; znati identificirati strojeve u knjigovežnici i implementirati iste unutar tehnoloških cjelina; znati oblikovati konkretnu tehnološku shemu uveza knjigoveškog proizvoda (blok, slikovnica, monografija, uzorak boja,…); znati preispitati ukupne tehničko-tehnološke resurse koji trebaju biti u funkciji kvalitete knjigoveškog proizvoda; znati vrednovati tehničko-tehnološki proces određene vrste proizvoda (blok, katalog, monografija, slikovnica) na realnom primjeru.  

Literatura:

Obavezna:
  • H. Kipphan, „Handbook of Print Media: Print finishing processes “, Springer, Berlin, 2001. 
  •  T.J. Tedesco, „Binding, Finishing, Mailing“, GATF Press, Pittsburg, 1999.                                                       
  • G. Novak, „Grafični materijali“, Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana, 2004
Dopunska:
  • A. Pizzi, K. L. Mittal, „Handbook of Adhesive Technology“, M. Dekker, New York, 2003.                                  
  • M. Southworth, D. Southworth, „Quality and Productivity in the Graphic Arts“, Graphic Arts Publishing, New York, 1990.                                                                                                                                  
  • M. T. Roberts, D. Etherington, „ Bookbinding and the conservation of Books“, Library of Congress, Washington, 1982.