Ambalaža 2

 

Ambalaža 2.

 

Ukupno sati: 4 (2+2)

Nositelj:

Tip kolegija: bazni predmet

Okvirni sadržaj predmeta

U RH, posebno danas kada se radi na usklađivanju svih područja industrijske proizvodnje s EU proizvodnjom i legislativom potrebno je školovati mlade stručnjake koji susposobni odgovoriti izazovu takvog okruženja. Posebno se to odnosi na područje proizvodnje i pakiranja robe kao prepoznatljivog hrvatskog proizvoda a tu je svakako jedan od važnih zadataka izrada ambalaže. Oblik, tehnologiju, izgled (u novije se vrijeme to naziva brand) mogu zadovoljiti stručnjaci koji su upoznali suvremenu opremu, organizaciju proizvodnje, konstrukciju kutija, njihovo pračenje s aspekta kontrole kvalitete i konačno pračenje novosti pri upotrebi novih materijala i rješenja u sve zahtjevnijem obliku i kvalitetiu ambalaže. Kolegij studentima daje temeljno znanje iz područja planiranja i projektiranja te izračuna kapaciteta pojedinih strojeva, linija i cijelog pogona. Opremanja i organizacije skladišta i njihovog tehnološkog funkcioniranja. Izračunavanjem potrebnih količina materijala u proizvodnji ambalaže te izračunavanjm vremena izrade naklada. Ergonomaski arspekti u proizvodnji ambalaže i pogonu kartonaže. Terminski plan rasporeda naklada u proizvodnji ambalaže.

 Linija proizvodnje transportnih amerikan kutija i linija složive kartonske kutije zatvaranje zaticanjem. Kombinacije, raspored strojeva linije i mogućnosti svakog pojedinog stroja linije. Transportni putovi u pogonu, priručna odlagališta za ulazne i izlazne poluproizvode uz svaki stroj. Izračun prostora za odlaganje u ovisnosti od brzine stroja. Proračun kapaciteta linije.  Automatika suvremenih strojeva i njihovo povezivanje u jedan informatički lanac kojeg nadgleda voditelj smjene. Proračun transportne amerikan kutije od vlaovitog kartona. Objašnjenje svih parametara potrbnih za dobar proračun. Izrada nacrta prireza kutije. Proračun složive kartonske kutije. Objašnjenje svih parametara potrebnih za dobar proračun. Kutije koje imaju ojačivače, njihova uloga, korist i izrada. Materijali i oblici ojačivača. Optimalizacija pri iskorištavanju materijala pri izradi prireza kutija ovisno o tehnologiji uz poštivanje zadanih smjerova vlakanaca za pojedini tip kutije. Nabrajanje grešaka koje se mogu pojaviti na kutijama, mjesto njihova nastanka, uzrok nastanka i način otklanjanja greške. Organizacija pogona pomoću terminskog plana i blok sheme. Načini kako se mogu izbječi uska grla proizvodnje. Ispitivanje kutija na slobodni pad, kontrolirani pad, tribološke postavke pri transportu, otpornost na vlaženje, otpornost na požar, otpornost na trešnju. Ispitivanje kutija BCT i ECT testovima. Njihova statistička obrada i tumačenje rezultata. Načini izrade i upotrebljivost hypa-ambalaže, self-kutija, blok-kutije, bačava, sprej-boce, plastenke, blister-ambalaža, envo-ambalaža, skin-ambalaža, streč-ambalaža, strip-ambalaža. Posebnosti pri izradi i eksploataciji skupljajućih omota, vreća s ventlom, laminatnih vreća, provlačnih kutija, teleskopskih kutija, kutija s odvojivim dnom i poklopcem, kombiniranih kutija. Skladišta sirovine i gotove robe. Načini transporta i klimatski zahtjevi određenih materijala u skladištima. posebni zahtjevi priv rukovanju i pakiranju gotovih prireza kartonskih kutija. Ergonomski zadaci svakog radnog mjesta u proizvodnji ambalaže s posebnim osvrtom na tehnološka mjesta gdje se upotrebljava uglavnom ljudski rad.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) za svaki pojedini predmet / modul

Završetkom studija ovog kolegija mladi stručnjak može biti organizator i voditelj pogona za proizvodnju ambalaže. Može biti projektant ambalaže, istraživač u laboratorijima za ispitivanje kvalitete novokonstruiranih oblika ambalaže ali i provjera postojeće s aspekta održanja kvalitete. Također može raditi u proizvodnji roba koje se pakiraju u pogonima koji pakiraju svoje proizvode za potrebe trgovine te u transportnim i trgovačkim poduzečima kao stručnjaci koji određuju i provjeravaju kvalitetu ambalaže potrebne za kvalitetno pakiranje i čuvanje ogređene robe.

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja

predavanja, vježbe u laboratoriju, posjete poduzećima, auditorne vježbe

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

N. Stričević; Suvremena ambalaža 1 i 2: ŠK, Zagreb, 1982, O. Stobe; Wellpapen Handbuch II/1 i II/2, VDW Verband, Darmstadt, 1972, F. Hesse i H. J. Tenzer; Verpackungsmittel aus Papier, Karton und Pappe, VEB Fachbuchverlag, Leipzig, 1971; F. Hesse i H. J. Tenzer; Grundlagen der Papierferarbeitung, VEB Verlag für Buch, Leipzig, 1963; H. J. Tenzer; Leitfaden der Papierverarbeitungstechnik, , VEB Verlag für Buch, Leipzig, 1989;

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

Internet adrese proizvođača opreme, proizvođača ambalaže, proizvođača materijala, potrošaća ambalaže.

Bodovna vrijednost svakog predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje

Kako smatram ovaj predmet jednim od baznih predmeta za svakog grafičkog inženjera smatram da mu treba dodijeliti 5 ECTS bodova.

Način polaganja ispita

kolokvij, ispit, pismeno i usmeno

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta / modula

seminari tijekom semestra na predavanjima i vježbama