Ručni uvez knjige

RUČNI UVEZ KNJIGE

Nositelj kolegija: doc.dr.sc. Suzana Pasanec Preprotić
Vježbe: Gorana Petković, mag.ing.techn.graph.

Način izvođenja nastave: predavanja + vježbe (1+2)
Kolegij: 5.semestar, preddiplomski studij, zimski semestar, izborni kolegij, 4 ECTS

Ciljevi kolegija:
Cilj predmeta je da studenti razumiju i mogu objasniti različite vrste uveza knjige. Trebaju razumjeti i opisati različite forme uveza sa stajališta konstrukcije oblika knjige. Studenti trebaju moći konstruirati knjigu tipičnog oblika na način da oblikuju njezino  „tijelo i ogrtač“ zapravo knjižni blok i koricu. Trebaju razlikovati i opisati suvremene forme i vrste uveza knjiga prema namjeni, vrsti materijala i načinu povezivanja knjižnog bloka s koricom. Očekuje se da će studenti nakon praćenja ovog predmeta moći u realnoj situaciji izabrati uveznu formu i opremiti knjigu na način da bude u duhu njezina sadržaja. Student će kreirati, konstruirati i analizirati knjigu u cjelini. Na temelju realizacije njezina idejnog rješenja student će izabrati vrstu i formu uveza, koristit će programske alate za tehničko uređenje knjižnog bloka i korice, oblikovati tiskovne arke na printeru i ručno uvezati knjigu. Očekuje se da će suradničko učenje (u malim grupama), u određenom dijelu kolegija doprinijeti sintetiziranju ukupnih znanja iz predmeta Uvod u grafičku tehnologiju,  Kemija u grafičkoj tehnologiji, Tisak 1 i Papir koje su studenti slušali na preddiplomskom sveučilišnom studija grafičke tehnologije. Na taj način će se studenti osposobiti da iskazuje vlastito mišljenje, da dolazi do vlastitih zamisli vrijednosti i uvjerenja. Na taj način student stiče inženjerske, socijalne i komunikativne vještine, pa je u mogućnosti predvidjeti, formulirati i razvijati nove spoznaje kroz široki spektar znanja.

Preduvjet za upis kolegija:

Studenti bi trebali odslušati predmete Uvod u grafičku tehnologiju, Kemija u grafičkoj tehnologiji, Papir, Tisak 1 i Reprodukcijska fotografija na preddiplomskom sveučilišnom studiju grafičke tehnologije iz razloga izvođenja nastave po principu suradničkog učenja. Ulazne kompetencije studenata koje su potrebne za izvođenje ovog predmeta su: Temeljna i opća znanja o tehničko-tehnološkom oblikovanju grafičkog proizvoda; Temeljna  i opća znanja o papirima i ljepilima; Temeljna i opća znanja o viskoznosti tekućina i površinskim pojavama; Temeljna i opća znanja o knjižnoj tipografiji; Temeljna i opća znanja o prijelomu stranica i montaži tiskovnog arka; Temeljna i opća znanja o mogućnostima savijanja tiskovnih/knjižnih araka; Kritičnost i samokritičnost studenta kako bi se kroz suradničko učenje razvijale njihove interpersonalne vještine kako bi studenti bili skloni timskom radu na diplomskom sveučilišnom studiju.

Preduvjet za polaganje kolegija:
odrađena predavanja i vježbe

Očekivani ishodi učenja za kolegij:

Stručno usmeno i pisano izražavanje na hrvatskom i engleskom jeziku; Primjena temeljnih i općih znanja pri analizi tehničko-tehnoloških procesa; Poznavanje i identificiranje tehnoloških cjelina grafičke proizvodnje; Klasifikacija i objašnjenje radnji i procesa unutar tehnoloških cjelina; Planiranje slijeda procesnih postupaka u grafičkoj tehnologiji; Procjena kvalitete proizvodnog procesa i vrednovanje završnog proizvoda; Procjena i odabir materijala za određeni proizvodni proces; Razlikovanje procesa osnovnih tiskarskih tehnika i primjena stručnih znanja u odabiru tehnike s obzirom na završni proizvod; Vrednovanje karakteristika reprodukcijskih, doradnih i multimedijalnih uređaja. 

Literatura:

Obavezna:
  • J. Solić, Knjigoveštvo 1- Uvod i uvezi, Grafički obrazovni centar, Zagreb, 1973.                                        
  • H. Weston, Bookcraft-Techniques of Bookbinding, Folding, and Decorating to Create Books and More, Quarto publishing plc, London, 2010.                                                                                                       
  • A. Golden, Making handmade books: 100 bindings, structures & forms, Lark Crafts, New York, 2010.H. Kipphan, HandbookofPrintMedia: Printfinishingprocesses, Springer, Berlin, 2001

 Dopunska:

  • A. W. Johnson, The Thames and Hudson Manual of bookbinding, Thames and Hudson, London, 1998.
  • F. Mesaroš, Tipografski priručnik, Grafički obrazovni centar, Zagreb, 1985.