Suzana Pasanec Preprotić


Dr. sc. Suzana Pasanec Preprotić, docentica u području grafičke tehnologije. Predaje na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za knjigoveštvo i ambalažu. Objavila je veći broj izvornih znanstvenih, preglednih i stručnih radova u području knjigoveštva i ambalaže. Sudjeluje na znanstveno-istraživačkim projektima iz području interakcija tiskarskih boja s ambalažnim materijalima, te područja klasične i organske reciklacije ambalažnog otpada. Aktivno sudjeluje na međunarodnim i domaćim znanstveno-stručnim skupovima. Članica je Odbora za grafičku tehnologiju pri Hrvatskom zavodu za norme. Predsjednica je Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od veljače 2014. Završila je edukaciju iz metodike podučavanja u sklopu projekta „Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi“. Organizirala je samostalne izložbe studentskih radova, te kreativne radionice u sklopu kolegija Ručni uvez knjige i Ručna izrada kutija. Suorganizatorica je kreativnih radionica za nadarenu djecu osnovnih škola grada Zagreba, te djecu s intelektualnim poteškoćama Zagrebačke županije. CROSBI